Ospentos International OÜ andmekaitsetingimused

Vastutav töötleja: Ospentos International OÜ (edaspidi Ospentos)
Registrikood 11306955
Aadress Kesk-Sõjamäe tn 10a, 11415 Tallinn
E-post info@ospentos.com
Telefon 6 058 501

Ospentos hindab kõrgelt Teie privaatsust ja annab endast parima, et kaitsta Teie isikuandmeid, mis on saanud Ospentosele teatavaks. Käesolevaga esitab Ospentos Teile ülevaate sellest, milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil Ospentos töötleb ja millised on Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega.

Kui Teil tekib pärast alljärgneva ülevaatega tutvumist täiendavaid küsimusi seonduvalt Ospentose poolt Teie isikuandmete töötlemisega, siis palun pöörduge e-postiaadressil info@ospentos.com. Ospentos loodab siiski, et leiate käesolevatest andmekaitsetingimustest vastused oma küsimustele.

Milliseid isikuandmeid Ospentos töötleb?

Ospentos selgitab, et isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta (tuvastatud või tuvastatav), nagu näiteks nimi, e-postiaadress, telefoninumber jne.

Alljärgnevalt on toodud näited selle kohta, milliseid isikuandmeid Ospentos töötleb.

Sellisteks isikuandmeteks on näiteks, aga mitte ainult: nimi; allkiri, isikukood; dokumendi number; e-posti aadress; kontaktaadress; kauba tarneahel ja aadress; telefon; pangakonto number; teave makseviiside kohta; töö- ja ametikoha teave, hariduse- ja keeleoskusega seonduv teave; eriliigilised isikuandmed, mille kogumine ei ole Ospentose eesmärk, kuid millest Ospentos võib teadlikuks saada kliendi- või koostöösuhte raames; muud isikuandmed, mida Ospentos eesmärgipäraselt ei kogu, kuid mis võivad Ospentosele erinevate suhtlusviiside kaudu teatavaks saada.

Kust Ospentos isikuandmeid saab?

Ülal kirjeldatud isikuandmeid saab Ospentos erinevatel seaduslikel viisidel. Saame andmeid Teilt kui andmesubjektilt endalt; Teie tööandjalt või teenusepakkujalt või koostööpartnerilt; avalikest allikatest nagu näiteks äriregister.

Mis eesmärkidel Ospentos isikuandmeid töötleb?

Ospentos töötleb Teie isikuandmeid järgides eesmärgi piirangut. See tähendab, et Ospentos kogub isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle kogutud andmeid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on järgmised: road feeder service osutamine, kaubaterminali teenuse osutamine, kabalendude käitlus, koolituste korraldamine, kliendisuhete haldamine ja arendamine; koostöösuhete hoidmine ja arendamine; pretensioonide lahendamine; turunduslik tegevus, sh reklaami ning pakkumiste edastamine; arhiveerimine; seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Millisel õiguslikul alusel Ospentos isikuandmeid töötleb?

Ospentos järgib isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse põhimõtet. See tähendab, et Ospentos töötleb isikuandmeid juhul, kui töötlemiseks on õiguslik alus. Ospentos töötleb Teie isikuandmeid tuginedes ühele või mitmele järgnevatest õiguslikest alustest: lepingueelsed läbirääkimised ja lepingu täitmine; Ospentose õigustatud huvi, sh vara ja isikute kaitse; seadusest tuleneva kohustuse täitmine.

Lepingueelsetel läbirääkimistel ja lepingu täitmiseks on Ospentosel vajalik Teie isikuandmeid töödelda. Ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik lepingueelseid läbirääkimisi pidada ega lepingut sõlmida ega täita. Pidades silmas eesmärki töödelda isikuandmeid vaid vajalikus mahus, töötleme just neid isikuandmeid, mida konkreetse lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks on vaja.

Ospentos töötleb isikuandmeid ka õigustatud huvi alusel. Ospentose õigustatud huviks on ennekõike oma teeninduse, teenuste valiku ja teenuste osutamise ning nii kliendi- kui ka koostöösuhete parendamine ja arendamine. Samuti vara ning isikute kaitse. Ühtlasi on vajalik lahendada teenuse osutamisest tõusetunud vaidluseid ning esitatud pretensioone. Õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemisel peab Ospentos silmas minimaalsuse põhimõtet, mis tähendab, et Ospentos töötleb vaid asjakohaseid isikuandmeid, lähtudes konkreetsest töötlemise eesmärgist.

Ospentos peab Teie isikuandmeid töötlema ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. See tähendab seda, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole mitte Ospentose soov, vaid kohustus, mis tuleneb otse mõnest kohalduvast õigusaktist või rahvusvahelisest lepingust.

Kellele Ospentos isikuandmeid edastab?

Lisaks Ospentosele võivad Teie isikuandmeid, mida vastutava töötlejana töötleb Ospentos, töödelda ka Ospentose volitatud töötlejad. Sellisteks isikuteks on peamiselt Ospentose tegevust toetavate teenuste pakkujad, kellega Ospentos on sõlminud koostöölepingud. Sellisteks teenusteks on: e-posti, kodulehe ja serveri halduse, kliendihalduse- ja müügitarkvara, IT-toe ja raamatupidamise teenus ja muud erinevad haldusteenused, juriidilise nõustamise teenus; panganduse ja telekomi teenused.

Lisaks eelnevale on Ospentos kohustatud teatavatel juhtudel Teie andmeid edastama riiklikele registritele ning andmekogudele, samuti kohaliku omavalitsuse ja riiklikele asutustele.

Täiendavalt peab Ospentos Teile teenuse osutamise raames isikuandmeid edastama ka kolmandatesse riikidesse. Vastasel korral ei ole Ospentosel võimalik Teile teenust osutada, st lepingut täita. Ospentos edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse lähtudes Euroopa Komisjoni piisavuse otsustest või tingimustel, et: edastamine on vajalik lepingu täitmiseks; edastamine on vajalik, et Teie huvides sõlmida Ospentose ja muu isiku vahel leping või seda lepingut täita; edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Kaua Ospentos isikuandmeid säilitab?

Ospentos järgib oma tegevuses säilitamise piirangu põhimõtet. See tähendab, et Ospentos säilitab Teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on õiguslikult põhjendatud, st Ospentos säilitab Teie isikuandmeid lähtuvalt nende töötlemise eesmärgist ning õiguslikust alusest. Võttes arvesse nii erinevatest suhtevormidest kui ka õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning nõudeid isikuandmete säilitamisele, ei ole võimalik ammendavalt loetleda isikuandmete säilitamise tähtaegu. Eelnevale vaatamata toob Ospentos siinkohal näited isikuandmete säilitamise tähtaegadest, mida ei saa käsitleda ammendava loeteluna: raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid andmeid säilitatakse 7 aastat, teisi isikuandmeid säilitatakse kuni kliendi- või koostöösuhte pöördumatust lõppemisest on möödunud 10 aastat.

Millised on Teie õigused?

Selleks, et tagada Teie isikuandmete töötlemise läbipaistvus ning õiguspärasus, teavitab Ospentos Teid käesolevaga Teie õigustest seonduvalt isikuandmete töötlemisega Ospentose poolt. Kõiki all nimetatud õigusi saate kasutada lähtudes asjakohases regulatsioonis sätestatud tingimustest.

Teil on õigus tutvuda Ospentose käsutuses olevate Teid puudutavate isikuandmetega. Selleks on Teil esmalt õigus saada Ospentoselt kinnitus selle kohta, kas Ospentos üldse töötleb Teid käsitlevaid isikuandmeid ning seejärel tutvuda nende isikuandmetega.

Samuti on Teil õigus taotleda Ospentoselt isikuandmete parandamist, kui need on ebaõiged või ebatäielikud.

Ühtlasi on Teil võimalik taotleda Teid puudutavate isikuandmete kustutamist, kui sellise nõude esitamiseks on täidetud vähemalt üks asjakohases regulatsioonis sätestatud tingimustest. Seega ei ole õigus andmete kustutamisele piiramatu.

Lisaks eelnevale on Teil võimalik teatavatel juhtudel (näiteks olete vaidlustanud isikuandmete õigsuse; töötlemine on ebaseaduslik; vastutav töötleja ei vaja enam isikuandmeid) nõuda Teie isikuandmete töötlemise piiramist.

Muuhulgas on Teil õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele.

Lisaks eelnevale saate oma õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.